A gyógyszer árához nyújtott támogatás csak ezekben az esetekben vehető igénybe! ITT TÁJÉKOZÓDHAT!

TB támogatás gyógyszerekre!

Hogyan vehető igénybe a gyógyszerek árához nyújtott tb támogatás?

A gyógyszer árához nyújtott támogatás akkor vehető igénybe, ha a gyógyszert a támogatással rendelésre jogosult orvos, a tb támogatással való rendelés szabályai szerint, az OEP által rendelkezésére bocsátott vényen rendeli, és a gyógyszert olyan patikában váltják ki, amely az OEP-pel a támogatás elszámolására szerződött.

Nem jár tb támogatás az önállóan rendelt gyógyszeranyaghoz (1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet 6. számú melléklete).

Gyógyszer rendelésére jogosult orvosok

Társadalombiztosítási támogatással azok az orvosok jogosultak gyógyszert rendelni, akik erre az egészségbiztosítóval kötött szerződésük – vagy egyéb jogviszonyuk – alapján jogot szereztek.

Az orvos gyógyszert magánrendelésén is rendelhet tb támogatással, ha ezt jelzi a vényen, sőt, a gyógyító-megelőző tevékenységet nem folytató orvos is rendelhet sürgős szükség esetén, illetve saját maga és hozzátartozója részére (ebben az esetben a „pro familia” jelzést a vényen fel kell tüntetni).

Tb támogatással történő rendelés szabályai

A gyógyszer társadalombiztosítási támogatással való rendelése során a rendelésre vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, a finanszírozási eljárásrendekben, ennek hiányában az érvényes szakmai protokollokban foglaltaknak, vagy mindezek hiányában a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelveknek, a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közléseknek, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlásoknak megfelelően kell eljárni. Ezt elősegítendő, a rendelés során a hatékony és gazdaságos gyógyszerrendelést elősegítő, az OEP által minősített számítógépes programot kell használni. E program a rendelést azzal is segíti, hogy a beteg számára legalacsonyabb anyagi terhet jelentő gyógyszerre és a referencia gyógyszerre ajánlatot tesz, illetve a várható költségekről és a kezelés alternatíváiról is információt nyújt.

A gyógyszer az ún. alkalmazási előírásban foglalt javallat szerint rendelhető, kivéve az OGYÉI által egyedileg engedélyezett, ún. indikáción túli gyógyszerrendelést.

Egy vényen csak egyféle gyógyszer rendelhető, és egy vényre csak egyféle gyógyszer adható ki.

Az orvosnak a rendelt gyógyszer mennyiségét úgy kell meghatároznia, hogy az a beteg szakszerű gyógykezeléséhez szükséges legközelebbi orvosi vizsgálatig elegendő legyen.

A gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára vonatkozóan az orvos a vényen világos, konkrét utasítást köteles adni. Ha az orvos a gyógyszer pontos adagolását a vényen nem egyértelműen tüntette fel, a rendelt gyógyszer nem adható ki.

A betegnek a vizsgálatot végző orvosnál nyilatkoznia kell, hogy a betegségével összefüggésben 30 napon belül milyen gyógyszert, milyen mennyiségben rendelt számára más orvos, és a térítési díjakról és a gyógyszeres kezelés alternatíváiról szóló tájékoztatását igazoló nyilatkozattal együtt aláírásával ezt is igazolja.

Az orvos köteles a beteggel egyeztetni, ha a gyógyszerésznek megtiltja a gyógyszer helyettesíthetőségét a gyógyszer kiadása során.

Az egészségbiztosító ellenőrzi a gyógyszerrendelési szabályok betartását is, és amennyiben azt állapítja meg, hogy az orvos nem tartja be azokat, az egészségbiztosító szankcióként a jogosulatlanul rendelt tb támogatás összegét megtérítteti, illetve a tb támogatással való rendelési jogosultságot is felfüggesztheti, vagy akár felmondhatja.

A vény kötelező tartalmi elemei

A vényt az OEP bocsátja az orvos rendelkezésére, azzal, hogy a vényen szerepel az orvos neve, rendelőjének címe és telefonszáma.

A szabályosan kitöltött vény alaki kellékei a következők: beteg neve, lakcíme, születési ideje, a rendelés dátuma; illetve, amennyiben a gyógyszert tb támogatással rendelik, a beteg TAJ-a és betegségének diagnózisát jelző kód (BNO kód), ha közgyógyellátás keretében rendelték, akkor a közgyógyigazolvány száma is.

Szerepelni kell a vényen a gyógyszer pontos megnevezésének, hatáserősségének – ha több hatáserősségben van forgalomban –, összmennyiségének és adagolásának, alkalmazása módjának és gyakoriságának, a rendelés (támogatás alapjául szolgáló) jogcímének (közgyógyellátás esetén a közgyógy igazolvány számának), továbbá kell az orvosi pecsét és az orvos sajátkezű aláírása, illetve a gyógyszer átvételének igazolására a beteg vagy a terméket ténylegesen átvevő személy aláírása is.

Amennyiben a háziorvos a gyógyszert emelt, kiemelt társadalombiztosítási támogatással csak megfelelő szakorvos javaslata alapján rendelhet, akkor a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzőjének számát, valamint a szakorvosi javaslat keltét is fel kell tüntetni a vényen.

Nemzetközi egyezmény vagy EU-s állam polgára esetén az ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betű- és számjelét, és a beteg külföldi biztosítási/azonosító számát és születési évét is fel kell tüntetni.

Az ún. indikáción túli gyógyszerrendelés esetén a vényen ezt fel kell tüntetni, „off label” megjelöléssel, és a „teljes ár” jogcímet kell bejelölni.

Amennyiben a felsorolt adatok nem találhatók meg a vényen, azt érvénytelennek kell tekinteni, ezért nem lehet az alapján gyógyszert kiadni. A beteg TAJ-át, lakcímét és születési idejét a gyógyszerész – a vényt átadó személytől szerzett, hitelt érdemlően bizonyított információi alapján – is kitöltheti, ha az hiányos.

Szakorvosi javaslatra történő rendelés

Egyes gyógyszereket a háziorvos tb támogatással csak külön szakorvosi javaslatra rendelhet. A szakorvos ezt ún. „szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez”elnevezésű, illetve „szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez – több gyógyszer egyidejű felírásához” elnevezésű nyomtatványon adhatja meg, a következő adattartalommal:

  • a szakorvosi javaslat kelte, alkalmazhatóságának időtartama,
  • a beteg neve, lakcíme, születési ideje és a TAJ száma,
  • a betegség BNO kódja (betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódja),
  • az orvos neve, orvosi bélyegzőjének száma, munkahelyének (rendelőjének) címe, telefonszáma és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély száma,
  • a rendelési jogosultságot meghatározó – a tb támogatás szerinti – indikációs pont sorszáma, támogatási kategória (kiemelt, emelt), és emelt támogatási kategória esetén a támogatás százalékos mértéke,
  • a javasolt gyógyszer hatóanyaga, hatáserőssége, beviteli módja, javasolt adagolása,
  • az orvos saját kezű aláírása és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomata.

A szakorvosi javaslaton a szakorvos opcionálisan feltüntetheti példaként az általa javasolt hatóanyag egy konkrét márkanevű készítményét, a javaslat alapján a gyógyszert rendelő orvos azonban a javasolt hatóanyagon belül bármely márkanevű készítményt rendelheti betege számára.

Indikáción túli gyógyszerrendelés

Kivételes esetben az OGYÉI engedélye alapján lehetőség van arra, hogy egy – Magyarországon vagy más országban forgalomba hozatalra engedélyezett – gyógyszert a forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott alkalmazási előírásban nem szereplő javallatban (ún. indikáción túli gyógyszerrendeléssel) is rendeljenek, amennyiben az alábbi, A vagy B pont szerinti eset fennáll:

 

A.) az adott beteg kezelése más forgalomban lévő gyógyszer alkalmazási előírása szerint nem lehetséges, vagy eredménytelen és a jogszabály szerinti bizonyítékok alapján az adott gyógyszer indikáción túli alkalmazásával esély van a gyógyszeres kezelés sikerességére, illetve a beteg állapotának javítására vagy stabilizálására,

vagy

B.) 

B.1. az adott indikációban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerhez a beteg hozzájutása olyan aránytalanul nagy mértékben akadályozott, ami a gyógyszeres kezelés megkezdésének késlekedése miatt visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet, vagy

B.2. az indikáción túli gyógyszerrendelés keretében rendelt gyógyszer előny-kockázat aránya kedvezőbb, mint az adott javallatban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszeré

és a jogszabály szerinti bizonyítékok alapján az adott gyógyszer indikáción túli alkalmazásával esély van a gyógyszeres kezelés sikerességére, illetve a beteg állapotának javítására vagy stabilizálására.

A gyógyszer indikáción túli alkalmazhatóságát a szakorvos kérelmezi a OGYÉI-től, amelyről részletes tájékoztató az OGYÉI honlapján található.

Indikáción túli gyógyszerrendelés esetén ennek tényét minden esetben jelezni kell a vényen „off label” megjelöléssel, és azt teljes ár jogcímen kell rendelni. Amennyiben azonban a gyógyszer rendelése a forgalomba hozatali engedély alkalmazási előírása alapján az adott esetben ellenjavallt, nem lehet indikáción túli gyógyszerrendelés keretében sem alkalmazni. Amennyiben a gyógyszert indikáción túl rendelik, az nem helyettesíthető és „vagylagosan” („seu”) sem rendelhető.

Forrás : http://www.oep.hu

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment