Több, mint 90 ezer forintos havi életjáradék >> január 1-től jár, visszamenőlegesen is!

91 445 forint os életjáradék >> visszamenőleg is jár január 1-től! – ŐK KAPJÁK MEG A PÉNZT!

Emelkedik az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak életjáradéka. A Magyar Közlönyben szerdán megjelent kormányrendelet szerint az alapösszeg, amelyet figyelembe véve kiszámítják az életjáradékot, 91 445 forintra nő, és 2016. január 1-jétől illeti meg a kárpótlásra jogosultakat.

 Közölték: a kárpótlás már folyósított és megemelt összege közötti különbözetet visszamenőleg, legkésőbb 2016. november 30-áig fizetik ki.

Az alapösszeg tavaly havi 90 005 forint volt.

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerint – az ott meghatározott szabadságelvonás elszenvedése esetén – a kárpótlásra jogosultat választásától függően havi életjáradék vagy kárpótlási jegy formájában megállapított kárpótlás illeti meg.

Forrás : http://www.hirado.hu/

Itt a törvényi háttér >>>

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

(A Tv. 2. §-ához)

1. § (1) A Tv. alkalmazásában az örökbefogadott személyt az örökbefogadó gyermekének kell tekinteni.

(2)1 Ha a kérelmet özvegy, gyermek, szülő, testvér vagy az egyházi jogi személy elöljárója terjeszti elő, a rokoni kapcsolat tényét, továbbá a sérelmet elszenvedő halálát okirattal kell bizonyítani.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a további kárpótlásra jogosult élő személyek számáról, illetőleg a rokoni kapcsolat fokáról.

(4)2 Ha a kérelmet az egyházi jogi személy elöljárója terjeszti elő, a sérelmet elszenvedő egyházi szolgálatát okirattal vagy más alkalmas módon kell bizonyítani.

(A Tv. 3. §-ához)

2. § (1) A Tv. 3. §-ában meghatározott sérelmek elszenvedését a kérelmezőnek kell bizonyítania.

(2) Az 1941. évi XV. törvény 9., 10., 14. és 15. §-ában, az 1989. évi XXXVI. törvény 5. §-ában, az 1990. évi XXVI. törvény 2. §-ában, illetőleg az 1992. évi XI. törvény 1. §-ában felsorolt bűncselekmények esetében a szabadságvesztés, előzetes letartóztatás, egyéb szabadságelvonás és kényszergyógykezelés tényét és időtartamát az első fokon eljáró bíróság igazolja.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott esetekben bíróság előtti eljárásra nem került sor, az előzetes letartóztatás, a szabadságelvonás és a kényszergyógykezelés tényét és időtartamát a megyei (fővárosi) főügyészség igazolja.

3. § A Tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt szabadságkorlátozásnak kell tekinteni a faji, vallási vagy politikai okból gettóba (csillagos házba, védett házba) kényszerítést.

(A Tv. 4-5. §-aihoz)

4. § (1) Ha a kérelmező a magyar hatóságok által kiállított személyi okmányokkal nem rendelkezik, az állampolgárságára vonatkozó adatokról az adatlapon kell nyilatkoznia.

(2) Ha a kárpótlásra jogosult a sérelmet szenvedett özvegye, a házasság tényét és idejét házassági anyakönyvi kivonattal, a halál tényét halotti anyakönyvi kivonattal kell igazolnia.

[A Tv. 6. §-ának (1) bekezdéséhez]

5. §3 A kárpótlásra jogosultnak az adatlapon nyilatkoznia kell, hogy életjáradékot vagy kárpótlási jegyet igényel.

6. § (1)4 A Tv. alapján járó életjáradék folyósítása – a kárpótlási hatósággal megkötött külön megállapodás szerint – a nyugdíjfolyósító szervek feladata. A felmerült költségek viseléséről a megállapodásban kell rendelkezni.

(2) A nyugdíjfolyósító szervek a járadék folyósítását a kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kezdik meg.

[A Tv. 7. §-ának (1) bekezdéséhez]

7. §5 (1) A Tv. 7. § (1) bekezdésében említett alapösszeg 2015. évben 90 005 forint.

(2) Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 128/2015. (V. 27.) Korm. rendelettel megállapított, az (1) bekezdésben meghatározott alapösszeg figyelembevételével kiszámított életjáradék 2015. január 1-jétől illeti meg a kárpótlásra jogosultakat. A kárpótlás már folyósított és megemelt összege közötti különbözet kifizetésére 2015. január 1-jére visszamenőleg hivatalból, legkésőbb 2015. július 31-ig kerül sor.

[A Tv. 7. §-ának (3) bekezdéséhez]

8. § A kárpótlási jegy felhasználására és kamatozására az 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kpt.) rendelkezései az irányadók.

(A Tv. 12. §-ához)6

A Tv. 12. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazásában karhatalmista az a személy, aki 1956. november 4-ét követően a Kádár-kormány által létrehozott karhatalom kötelékébe önként jelentkezett és ott szolgálatot teljesített.

(A Tv. 14. §-ához)

9. § (1)7 A kárpótlásra irányuló kérelmet a kárpótlási hatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni a törvénysértővé, illetve a semmissé nyilvánítás iránti bírósági eljárás megindításával egyidejűleg.

(2) A Tv. 2. és 3. §-ában meghatározott sérelmekhez kapcsolódó tulajdoni és a bérlakás végleges elvételével okozott sérelmek (a továbbiakban: tulajdoni sérelem) kárpótlása iránti kérelmet az 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet mellékletének megfelelő adatlapon kell előterjeszteni.

(3)8 Az adatlapot a szükséges bizonyítékokkal együtt közvetlenül a kárpótlási hatósághoz lehet benyújtani.

(4)9 Nem kell okirati bizonyítékait ismételten beterjesztenie annak a kérelmezőnek, aki azokat a kárpótlási hatóságnál benyújtott nyugdíjemelés iránti kérelemhez csatolta.

10. § (1)10 Ha a jogosult tulajdoni kárpótlása iránt is előterjesztette igényét és az élet elvesztéséért, vagy a szabadságelvonásért járó kárpótlás iránti kérelemnek legalább részben helyt adó döntés született, a tulajdoni sérelemért járó kárpótlás iránti igényt a kárpótlási hatóság bírálja el.

(2)11

11. § A kérelmezőnek az adatlapon nyilatkoznia kell, hogy

a) nem esik a Tv. 12. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá;

b) kárpótlási, kártalanítási vagy visszatérítési eljárás során milyen összegű előleget kapott.

12. § Ez a rendelet 1992. július 2-án lép hatályba.

Forrás : http://net.jogtar.hu

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment