Rászoruló családok, albérletben élők figyelem – két lakás pályázható >> olcsóbb, mint az albérlet és innen nem rak ki a főbérlőd!

Rászoruló családok, albérletben élők figyelem – két lakás pályázható >> olcsóbb, mint az albérlet és innen nem rak ki a főbérlőd!

Kilenc lakásra írtak ki pályázatot az ország több pontján – így pályázhat ingyen!
XVI. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve
pályázatot hirdet
állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen álló lakóingatlanok (továbbiakban: tartalék ingatlanok) bérbeadás útján történő hasznosítására.

Pályázat kiírásának időpontja: 2016. szeptember 15.

A közzététel rendje:
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a megpályázható ingatlanok listáját minden hónap 15. napjáig közzéteszi honlapján (www.netzrt.hu). A meghirdetett tartalék ingatlanok fekvése szerint illetékes önkormányzatok a megpályázható ingatlanok listáját saját hirdetőtáblájukon szintén közzéteszik.
Pályázati feltételek:
Tartalék ingatlan bérlésére pályázhatnak a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel már lakásbérleti jogviszonyban álló bérlők, illetve szociálisan rászoruló (a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX tv. 1 § k. pontjában meghatározott) természetes személyek az alábbiak szerint:
1. A tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő, akinek
– lakbér-,
– közmű-, és
– társasházi közös költség (lakásszövetkezetnek fizetendő fenntartási költség) tartozása nincs, továbbá akinek
– az általa addig lakott ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas.

2. Tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a természetes személy is, aki saját maga, vagy akinek a vele egy háztartásban élő hozzátartozója

– időskorúak járadékában vagy ápolási díjban (melynek formája: súlyosan fogyatékos személy ápolása, vagy tartósan beteg, 18 év alatti személy ápolása, ide nem értve az önkormányzat képviselő testülete által megállapított ápolási díjat) vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesül,
vagy

– saját jogú nyugellátásban vagy özvegyi nyugdíjban (ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat) vagy szülői nyugdíjban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) részesül, kivéve, ha a nyugellátás folyósítása bármely okból szünetel,
vagy

– a háztartásban legalább egy gyermeket nevel, akire tekintettel családi pótlékra jogosult,
és emellett

– lakásfenntartási támogatásban vagy
– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban vagy
– aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban) vagy
– a háztartásában nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
– közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.
Azon természetes személyek esetén, akik szociális rászorultságát a 2. pont szerint családi pótlékra való jogosultság, időkorúak járadékában vagy ápolási díjban való részesülés alapozza meg, tartalék ingatlanra igény akkor jelenthet be, ha nincs más lakhatást biztosító joga (tulajdonjog, haszonélvezeti vagy özvegyi jog), vagy ha van, az adott ingatlan nem felel meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendeletben meghatározott méltányolható lakásigény minimumának sem.

3. Tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a természetes személy is, aki saját maga, vagy akinek a vele egy háztartásban élő hozzátartozója

– olyan jelzáloghitel- vagy lízingdíj hátralékkal rendelkezik, vagy olyan végrehajtási eljárás van ellene folyamatban, amelyre tekintettel a pénzügyi intézmény a jelzáloghitelt vagy a lízingszerződést felmondta, vagy

– az említett személyek ellen olyan végrehajtási eljárás van folyamatban, amelyben a lakóhelyül szolgáló lakóingatlant lefoglalták, vagy
– a fentiek szerinti adós hitel- vagy lízingdíj tartozásáért helytállni köteles adóstárs, dologi kötelezett vagy kezes.
Ha a 2. és 3. pont szerinti igénybejelentő természetes személynek az igénybejelentéskor önkormányzati vagy állami tulajdonú ingatlanon bérleti szerződése áll fenn, akkor tarthat igényt tartalék ingatlanra, ha
– lakbér-,
– közmű-, és
– társasházi közös költség (lakásszövetkezetnek fizetendő fenntartási költség) tartozása nincs, továbbá
– vállalja, hogy a fennálló bérleti szerződését legkésőbb a tartalék ingatlan birtokbaadásáig megszünteti.
A pályázatok elbírálásának rendje:
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a tartalék ingatlanokra vonatkozó igényeket a közzétételt követő hónap 15. napjáig fogadja be. A befogadási időszak alatt beérkezett pályázatok elbírálásának rendjét a fent hivatkozott Kormányrendelet szabja meg a következők szerint:
Amennyiben ugyanarra a tartalék ingatlanra a befogadási időszak alatt több – a fent hivatkozott Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek egyaránt megfelelő – igénybejelentés érkezik, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (bérbeadó) az alábbi sorrendet állítja fel:
1. A felmondott jelzáloghitel vagy lízingszerződéssel, végrehajtási eljárásban lefoglalt lakóingatlannal rendelkező pályázók.
2. A bérbeadóval a pályázat benyújtásakor már lakásbérleti jogviszonyban álló pályázók.
3. A tartalék ingatlan fekvésével azonos helyen lakóhellyel rendelkező pályázók.
4. A több, családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő pályázók.
5. A pályázatukat korábban benyújtó pályázók (azonos napon benyújtott pályázatok között a bérbeadó közjegyző által hitelesített sorsolással dönt).
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a pályázat benyújtásának határidejét követő 30 napon belül döntést hoz, amennyiben hiánypótlásra nem kerül sor. Hiánypótlás esetén az elbírálásra megállapított időtartam a hiánypótlás határidejével meghosszabbodik. Amennyiben a pályázó a hiánypótlásra vonatkozó felhívást nem, vagy nem megfelelően (hiányosan) teljesíti, újabb hiánypótlásra lehetőség nincsen, a pályázat kiírója a rendelkezésre álló adatok alapján hozza meg döntését.

A bérbeadásra meghirdetett tartalék ingatlanok:
A bérbeadásra meghirdetett ingatlanok listáját a Pályázati Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

Az adott tartalék ingatlan megtekintéséhez az Ügyfélszolgálat a telefoni bejelentkezéskor az érdeklődőt regisztrálja a név, a lakcím és a telefoni elérhetőség rögzítésével. A kitűzött időpontról a regisztrált jelentkező telefoni értesítést kap.
A leendő bérlő jogai és kötelezettségei:
– határozatlan időre szóló lakásbérleti jogviszony létesítése méltányos bérleti díj ellenében,
– havi bérleti díj rendszeres, határidőben történő megfizetése,
– közüzemi díjak, közös költség (lakásszövetkezetnek fizetendő fenntartási költség) rendszeres, határidőben történő megfizetése,
– az ingatlan rendeltetésszerű használata, a használat ellenőrzésének elősegítése,
– erre vonatkozó bérbeadói kötelezés esetén előrefizetős közüzemi mérőóra felszerelése,
– a költözés költségeinek viselése.
A bérlő jogaira és kötelezettségeire vonatkozó bővebb információk megtalálhatók a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. honlapján a „Bérlők” menüpontban, a „Bérlők jogai és kötelezettségei” elnevezésű fejezetben nevesített Általános Szerződési Feltételek címszó alatt.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat benyújtásához a Pályázati Felhívás 2. számú mellékletében szereplő Pályázati Adatlap megfelelő kitöltése szükséges, amely a tartalék ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat hirdetőtábláján is közzétételre kerül a Pályázati Felhívással együtt.

A kitöltött Pályázati Adatlapot a benne felsorolt dokumentumokkal együtt a befogadási időszak utolsó napjáig, azaz 2016. OKTÓBER 15. napjáig postára kell adni, vagy személyesen el kell juttatni a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 1122 Budapest, Városmajor u. 12-14. szám alatti székhelyére (Ügyfélszolgálatára).
A pályázattal kapcsolatban bővebb információt a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. ügyfélszolgálata nyújt a 06-1-795-5100 telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a befogadási időszak lejárta előtt visszavonja.

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
1122 Budapest, Városmajor u. 12-14.
Honlap: www.netzrt.hu

E-mail: tartalekingatlan@netzrt.hu

A 2016. szeptember 15. napján meghirdetett tartalék ingatlanok adatai

  1. Baranya megye

Ingatlan címe: 7940 Szentlőrinc, Pécsi utca 14/a. 3.em. 10.

Jellege: Szövetkezeti lakás

Lakás alapterülete: 59 m 2

Szobák száma: 2 szoba + 1 félszoba

Komfortfokozata: Összkomfortos

Közmű ellátottsága: áram, víz, csatorna, távhő

Fűtés: távfűtés Melegvíz ellátás: távhő

Bérleti díj: 8 875 Ft/hó Közös költség: 6 120 Ft/hó

Ingatlanba beköltözhető személyek száma (a bérlővel/bérlőtárssal együtt): legfeljebb5 fő.

2. Veszprém megye

Ingatlan címe: 8400 Ajka, Béke utca 4. 3.em. 12.

Jellege: Szövetkezeti lakás

Lakás alapterülete: 53 m 2 Szobák száma: 2 szoba

Komfortfokozata:

Összkomfortos Közmű ellátottsága: áram, víz, csatorna, távhő

Fűtés: távfűtés

Melegvíz ellátás: távhő

Bérleti díj: 9 125,- Ft

Közös költség: 6 916,- Ft

Ingatlanba beköltözhető személyek száma (a bérlővel/bérlőtárssal együtt): legfeljebb 4 fő.

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment