Ápolási díj

Hirdetés:

Ápolási díj

Ápolási díjra jogosult:

A járási hivatal a jegyes kivételével annak a hozzátartozónak állapítja meg alanyi jogon az ápolási díjat, aki
– önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló
súlyosan fogyatékos, életkorra tekintet nélkül,
– vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek ápolását végzi

Ki tekinthető hozzátartozónak?

A közeli hozzátartozók:
– a házastárs, a bejegyzett élettárs,
– az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott,
– a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő,
– a testvér;
valamint a hozzátartozó: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa,
– bejegyzett élettársa,
– a házastárs,
– a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére,
– valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.

Az ápolási díj összege:

Az alanyi jogon megállapított ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg, mely 29.500,- forint 2013-ban.

Kinek jogosult emelt összegű ápolási díjra?

Az a hozzátartozó, aki a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolását ,gondozását végzi.

Az emelt összegű ápolási díj összege:

Az emelt összegű ápolási díj összege azonos a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 130%-ával (38.350,- Ft).

Fokozott ápolást igénylő személy:

Aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
– étkezni, vagy
– tisztálkodni, vagy
– öltözködni, vagy
– illemhelyet használni, vagy
– lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,
– feltéve, hogy esetében a fentiek közül legalább három feltétel egyidejűleg fennáll.

Szponzorált linkek

A területileg illetékes települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek esetén ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi.
Ha az önkormányzat méltányosságból állapít meg ápolási díjat, az önkormányzat a helyi rendeletében az ápolási díj megállapítását jövedelmi feltételhez kötheti.

A méltányosságból megállapított ápolási díj összege:
A méltányosságból megállapított ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a,23.600,- forint.

Ha az ápoló más rendszeres pénzellátásban is részesül, csak abban az esetben állapítható meg ápolási díj, ha a folyósított rendszeres pénzellátás összege nem haladja meg az ápolási díj összegét.Ilyenkor a rendszeres pénzellátás összegét egészítik ki az ápolási díj összegéig.
Amennyiben a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.

Igazolások amelyeket az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez mellékelni:
– a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg,
– és arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.

Iratok, amelyek alapján a háziorvos kiállítja a tartósan betegségről, vagy súlyosan fogyatékos állapot fennállásáról szóló igazolást:

– az orvosszakértői szerv szakvéleménye, vagy
– a megyei gyermek-szakfőorvos igazolása, vagy
– a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény
– vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján.
A háziorvos a súlyos fogyatékosság tényéről szóló igazolást a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján is kiállíthatja.

Olyan esetben, ha az ápolást igénylő nem ért egyet a háziorvos igazolásával, mert az nem minősítette az ápoltat tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos személynek
kérheti annak felülvizsgálatát az egészségügyi államigazgatási szerv által kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől.

Meg kell kell megszüntetni az ápolási díj folyósítását ha:
– az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
– az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
– az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
– a jogosultságot kizáró körülmény következik be.
– az ápolt személy meghal,
Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

Nem jogosult az ápolási díjra a hozzátartozó:
ha az ápolt személy:
– két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti,
– nappali ellátást nyújtó vagy
– bentlakásos szociális intézményi ellátásban,
– óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül,
– közoktatási intézmény tanulója,
– felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója kivéve, ha a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy
– az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy
– az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.

Ha az ápoló:

– rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, nem tartozik ide az a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – kereső-képtelenné válása esetén – folyósítanak,
– szakiskola,
– középiskola,
– felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,
– keresőtevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát meghaladja, – az otthon történő munkavégzés kivételével -.

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment