Trafik, dohánybolt pályázat

Hirdetés:

KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A pályázatok 2013. február 13. napjáig nyújthatóak be az alábbiakban részletezett módon.

A pályázatbeadás díja a beadott pályázatonként 25.000,- Ft + ÁFA, amelyet a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00329613-00000017 számú számlájára kell legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg átutalni. Az átutaláson közleményként fel kell tüntetni az alábbi adatokat, egymástól „/” jellel elválasztva, az itt megadott sorrendben: „Trafik pályázat”

– település/kerület azonosító (1. sz. melléklet szerint)

– adott pályázat prioritásának a pályázó által megadott száma (5 sz. melléklet szerint)

– pályázó neve, címe, adóazonosító jele

Dohánytermék kiskereskedelme 2013. július 1-jét követően kizárólag nyilvános koncessziós pályázat eredményeként megkötött koncessziós szerződés rendelkezései által biztosított jogosultság alapján és dohánytermék-kiskereskedelmi vámhatósági engedély birtokában végezhető.

A közzétett Pályázati Felhívásban foglaltaknak megfelelően a jelen Pályázati Kiírás tartalmazza a koncesszió-köteles tevékenységre vonatkozó területi, személyi, jogi, gazdasági és tárgyi feltételekre vonatkozó információkat, a pályázat benyújtására vonatkozó követelményeket, nyilatkozatmintákat, valamint a pályázat elbírálásának szempontjait és a koncessziós szerződés tervezetét.


A Pályázati Kiírással kapcsolatban további információ a www.nemzetidohany.hu weboldalon a „hasznos információk” menüpont alatt kérhető a Pályázati Kiírás megjelenését követően.

A dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1. napját követően kizárólagosan a Magyar Állam hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását az állam a Kt., Nvtv. és az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti nyilvános pályázat kiírásának eredményeként.

Az Fdvtv. 6. § (2) bekezdése szerint, ahol az állandó lakosok száma a

a) 2000 főt nem haladja meg, legfeljebb egy,

b) 2000 főt meghaladja, legalább egy és minden kétezer fő lakos után további egy jogosult végezheti a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy egy elnyert dohány-kiskereskedelmi jogosultság alapján kizárólag egy dohánybolt/2000 fő alatti település esetén egy elkülönített hely üzemeltethető.

Jelen Pályázati Kiírás keretében dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságnak egy település/kerület közigazgatási területén történő megszerzésére lehet pályázni a jelen Pályázati Kiírás 1. sz. mellékletében foglaltak szerint meghatározott területi bontás és maximális szám szerint.

Szponzorált linkek

A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésének időbeli hatálya: 2013. július 1. napjától számított 20 év. A koncessziós szerződés ezen idő előtti megszűnésének eseteit és jog következményeit a felek a koncessziós szerződésben rögzítik részletesen.

A pályázatban való részvétel személyi feltétele: Pályázó lehet minden olyan, 18. életévét betöltött bel- és külföldi természetes személy, aki megfelel a jelen Pályázati Kiírásban megfogalmazott követelményeknek.

A pályázat nyertesének a koncessziós szerződés aláírását követő 90 napon belül igazolnia kell, hogy i) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására jogosult, vagy (ii) igazolnia kell – a saját részvételével olyan, az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság alapítását, amelynek kötelezettségeiért legalább a nyertes pályázó korlátlan felelősséggel tartozik és amelynek létesítő okirata tartalmazza a jelen kiírásban és a koncessziós szerződésben előírt követelményeket. A koncessziós szerződés aláírástól számított 90 napon belül meg kell történnie a Koncessziós Társaság alapítása / változásbejegyzése cégnyilvántartásba vételének is, nem elegendő az erre irányuló kérelem benyújtásának igazolása.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a Pályázati díjat valamennyi elnyerni kívánt jogosultság után külön-külön kell maradéktalanul megfizetni és a megfizetés tényét külön-külön igazolni.

A pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához pályázatonként bruttó 100.000,- Ft (azaz bruttó százezer Ft) pályázati biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, azaz 2013. február 13. napjáig a pályázati kötöttség biztosítékaként, a pályázat visszavonásának, illetve eredményes eljárás esetén a nyertes pályázónak a szerződéskötéstől való visszalépése esetére. Az átutalási közleményben fel kell tüntetni az alábbiakat:

– település/kerület azonosító

– adott pályázat prioritásának a pályázó által megadott száma

– pályázó neve, címe, adóazonosító jele

A pályázati biztosítéknak érvényben kell maradnia a pályázati kötöttség időtartamára. A Kiíró a befizetett biztosíték után kamatot nem fizet.

A pályázati biztosíték a Kiírót illeti meg, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja; vagy a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból hiúsul meg a szerződés megkötése.

Az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a nem nyertes pályázóknak a Kiíró az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja.

A koncessziós szerződés megkötése esetén a nyertes pályázó által teljesített biztosíték nem kerül visszafizetésre, hanem az teljes egészében az első éves esedékes koncessziós díjban jóváírásra kerül.

http://nemzetidohany.hu/assets/P%C3%A1ly%C3%A1zati-ki%C3%ADr%C3%A1s-NET.pdf

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment